top of page

উৰণিয়া মন

উৰি যায় মন মোৰ উৰি গুছি যায়, উৰণিয়া পখী মোৰ এই মন। থৈ যায়, হৃদয়ত গুজি থৈ যায়, অলেখ নিশাৰ অতৃপ্ত প্ৰেমৰ স্বপ্ন ৷ কৈ যায় জীৱন-গাঁথাৰ, কৈ যায়, যৌৱন, প্ৰেম, দুখ আৰু মমতা শ্বাশত। উৰি যায়, মন মোৰ উৰি গুছি যায়, জুখিব নোৱাৰা সীমাহীন দিগন্তৰ সিপাৰত৷

0 views0 comments

Related Posts

See All

Comments


bottom of page